sábado, 25 de mayo de 2013

Reflexions finals

Aquesta segona fase del Pràcticum iniciada a finals del passat mes de febrer s’ha estructurat entorn a la intervenció en la manca de límits a l’etapa d’educació infantil: Un cas de manca de límits generalitzat en els cinc grups- classe de P4. La finalitat de la intervenció era  generar un procés de reflexió sobre la situació- problema i oferir eines i recursos a l’equip docent, especialment a les tutores dels grups de P4 per tal de gestionar la situació- problema a l’aula.  Per tal d’assolir aquesta finalitat es van establir diversos objectius previs tals com:  contextualització la demanda, definir i delimitar la problemàtica de “manca de límits” a l’aula, crear una representació conjunta del cas i de les accions que cal dur a terme... entre d’altres, estructurats entorn a set fases, tal i com s’exposa a la proposta metodològica del projecte.

A dia d’avui, tot i que el projecte d’intervenció es troba en la seva fase final, encara no el dono per acabat, ja que estic en procés d’elaboració d’un dels productes finals: el document-guia intern que recull estratègies i recursos per a l’equip docent per tal de fer front a problemàtiques relacionades amb la manca de límits a l’escola. En aquesta última fase del projecte en la que em trobo, estic intentant analitzar les actuacions que s’han dut a terme i els resultats obtinguts, i reflexionant sobre les conclusions extretes del treball realitzat en el transcurs d’aquest tres mesos.

  • Un cas de manca de límits generalitzat en els cinc grups- classe de P4.

Inicialment, la situació que pretenia abordar el projecte d’intervenció es plantejava com un cas generalitzat de manca de límits en els cinc grup classe de P4 que estava generant una situació insostenible en un equip docent que referia sentir-se desbordat i feia demanda d’ajuda per tal de fer front a la problemàtica. Els resultats dels qüestionaris passats a les sis tutores de P4 i a les cinc mestres especialistes que impartien classe en aquesta etapa, així com les observacions realitzades en els cinc grups-classe han ajudat a delimitar la problemàtica, mostrant una realitat una mica diferent.

La percepció de l’equip docent de P4

Els resultats dels qüestionaris indiquen que el conjunt de tutores de P4 coincideixen en que els Límits - falta de disciplina, falta de respecte, conductes disruptives, desobediència - és el problema que provoca un major grau de distorsió en el grup-classe. Tot i així , només una de les tutores – P4-D-  indica que aquest problema el presenten entre 10 i 15 alumnes del seu grup classe. La resta de tutores indiquen que el problema el presenten entre 5 i 10 alumnes del grup-classe – P4-A, P4,C i P4 E – o menys de 5 alumnes del grup- classe – P4-B-. Aquestes dades ens indiquen que tot i que els problemes de conducta per manca de límits es presenten en tots els grups, la magnitud de la problemàtica, en la percepció de les tutores, no és la mateixa en tots els grups-classe. A més la majoria de les tutores i professores especialistes – 8 de les 11 enquestades – coincideixen en que el grup –classe que presenta a l’aula més problemes de conducta per manca de límits és el grup P4-D, quedant en segon terme el grup P4-A , seleccionat per 3 de les 11 enquestades. De nou, aquestes dades indiquen que la magnitud de la problemàtica no és la mateixa en tots els grups-classe.

Per altra banda, també s’identifiquen diferències entre tutores en relació a la percepció de tenir les eines i els recursos necessaris per a fer front als problemes de conducta per manca de límits que presenten els alumnes a l’aula. Cinc de les sis tutores enquestades i quatre de les cinc professores especialistes afirmen tenir les eines i els recursos necessaris, per contra una de les tutores – P4-D – i una de les especialistes – música – indiquen no comptar amb eines i recursos necessaris per a fer front als problemes de conducta per manca de límits. Les dades semblen indicar que la demanda inicial d’ajuda per a fer front a la situació hi ha professionals no és generalitzable a tot l’equip docent, ja que, la majoria de tutores i especialistes manifesten tenir els recursos i estratègies necessàries. Per tant, sembla que la situació no afecta a tot l’equip per igual, i que hi ha dues professionals que se senten més desbordades per aquesta problemàtica, la tutora de P4-D i la mestra de música.

Les observacions en el context natural

Les observacions en els diferents grups classe semblen corroborar les apreciacions anteriorment exposades. Els grups-classe en els quals s’han observat una presència més reiterada – en tres o més dels contextos d’observació – de problemes de conducta per manca de límits han estat el grup P4-A i el grup P4-D. Ara bé, cal dir que en el cas del grup P4- A els problemes de conducta per manca de límits eren presentats de forma reiterada, gairebé de forma exclusiva per un sol alumne, l’alumne O. Per contra, en el grup P4-D, els problemes de conducta per manca de límits eren presentats de forma reiterada per tres alumnes, l’alumne X, l’alumne, P i l’alumne G.

Pel que fa a les estratègies i recursos utilitzats per les diferents tutores, no he pogut observar diferències significatives entre elles. Totes elles en les diferents sessions estimulen la reflexió dels alumnes amb el diàleg utilitzant un to de veu suau i pausat, exposen les consignes de forma clara i recordant les normes i el seu sentit, expliquen  les conseqüències de l’incompliment  de la norma, utilitzen estratègies conductuals com el càstig per privació d’estímuls positius -“temps fora”- , la sobrecorrecció, el reforç positiu de conductes adequades de forma verbal i no verbal , el reforç de conductes alternatives i en menor mesura el càstig positiu. Ara bé, el que sí que he pogut observar, en el cas del grup P4-D, en dues de les sessions d’observació realitzades és que la tutora utilitza menys el reforç positiu amb aquells alumnes que presenten problemes de conducta per manca de límits de forma reiterada, que amb la resta d’alumnes que no presenten aquesta problemàtica.

  • El paper de l’escola i la família en els problemes de conducta per manca de límits

Família i escola, com a principals agents/ contextos de socialització, han d’oferir models de comportament adequats, a través de l’establiment de normes i límits clars aplicant conseqüències  lògiques dialogades, argumentades, raonables i proporcionades a la seva falta de compliment, d’una manera flexible però consistent i coherent. García i Lahora (2010)[1]. Així doncs, sembla ser que família i escola tenen funcions compartides en relació a l’establiment de normes i límits, però a segons l’equip docent de P4 a qui correspon tractar el problemes de conducta per manca de límits dels alumnes?

Sis de les onze enquestades coincideixen en que aquesta competència es compartida entre família i escola, tres indiquen que aquesta competència es exclusiva de les famílies, una atribueix la competència a la família i els professionals externs, i la restant, indica que la responsabilitat és de la família, l’escola i els professionals externs. 

Pel que fa a l’atribució de les causes dels problemes de conducta que presenten els alumnes, sis de les onze enquestades coincideixen en que la principal causa és el context familiar, dos, indiquen que és el context social i cultural i les tres restants apunten que els factors causals són tant el context social i cultural com el context familiar. Les onze enquestades descarten la naturalesa biològica de l’alumne i les deficiències en les estratègies educatives del centre escolar com a principals causes dels problemes de conducta que presenten els alumnes dels seus grups-classe.

A més, els resultats del qüestionari indiquen que l’equip docent percep una clara tendència a la sobreprotecció dels infants per part de les famílies, una manca de temps de dedicació dels pares als infants i en alguns casos, poca confiança en els criteris i mesures adoptades per l’escola. L’equip docent posa de manifest la importància i la necessitat del treball conjunt entre família escola.

  • Dificultats i millores del projecte

Les pràctiques desenvolupades en el centre educatiu han constituït una experiència de socialització “ en la pràctica”, ja que m’han permès viure en primera persona la realitat  contextualitzada d’un professional de la psicopedagogia. Això ha implicat, necessàriament, realitzar un procés de reflexió continu per tal d’integrar el conjunt de coneixements adquirits en el transcurs dels estudis a les demandes i situacions que han anat sorgint en el dia a dia de les pràctiques.

En el transcurs del projecte d’intervenció han sorgit algunes dificultats i imprevistos que he intentat resoldre de la millor manera possible per tal que el pla de treball no se’n veiés afectat. Una de les principals dificultats ha estat compaginar el meu horari laboral amb l’horari de les diferents classes que m’havia proposat observar. Tenia molt clar que el nombre d’observacions havia de ser el més elevat possible per tal d’obtenir una visió el més realista possible de la situació. Precisament per aquest motiu calia , també, que aquestes observacions es realitzessin en el màxim de contextos diferents. És per això que vaig escollir, la classe dirigida – “ bon dia”, la classe de psicomotricitat, l’hora de racons i  la classe d’anglès. Ara bé, aquestes quatre observacions s’havien de realitzar en els cinc grups-classe, amb el que això implicava, un total  vint  observacions , en una distribució horària diferent en cadascun dels grups. Per sort, vaig poder-ho combinar amb la feina, però de manera que només em permetia dedicar tres mitjos dies a les pràctiques, i en conseqüència la realització de les observacions  s’ha allargat més del que era esperat. Això, i altres imprevistos en els horaris escolars (activitats extraordinàries) ha endarrerit la planificació inicial de la  intervenció i ha fet que a hores d’ara encara no l’hagi pogut donar per finalitzada.

Com a aspectes a millorar en aquest projecte d’intervenció destacaria, la validesa de les conclusions que se’n poden extreure, que és pot considerar limitada per varis motius. El primer fa referència a l’insuficient nombre d’observacions realitzades per a poder elaborar una representació real de la situació. El segon té a veure amb  la manca d’objectivitat de la principal tècnica emprada, l’observació, ja que el contingut a observar no permetia realitzar una observació de tipus sistemàtic. El tercer fa referència al fet que s’han obviat moltes variables que podrien ajudar a entendre millor la problemàtica que es presentava. I, finalment, la quarta té relació amb la dificultat per objectivar el concepte de problemes de conducta per manca de límits, i a la vegada la inconsistència d’aquest, ja que en moltes ocasions els problemes de conducta es poden atribuir a molts factors , ( manca de límits, dificultats de comprensió del llenguatge, retràs en el desenvolupament maduratiu, hiperactivitat, dèficit d’atenció.... etc). Tot i les seves mancances, estic molt satisfeta amb el desenvolupament d’aquest projecte d’intervenció, pel fet que m’ha donat la oportunitat de conèixer en certa profunditat una etapa – Educació Infantil - d’un àmbit totalment desconegut per mi, el de l’educació escolar.  

Finalment vull agrair a tot l’equip docent de P4 la seva predisposició, confiança i col·laboració en aquest projecte,  i donar les gràcies molt especialment a la meva tutora pel seu suport, ja que sense ell no hagués estat possible.[1] García,L, Lahora,C (2010) Acceptar normes i límits des de les primeres edats. Guix d’Infantil . núm. 58 .p. 33-38 . novembre -desembre Recuperat desembre del 2012 des de: http://webfacil.tinet.org/usuaris/jcornado/1.Acceptar_normes_20110326000343.pdf

Resultats de les observacions Grup-classe P4 E

GRUP P4-E

CLASSE DIRIGIDA: BON DIA
PROFESSOR
Tutora  P4-E
Estratègies utilitzades: 
·     Estimula la reflexió dels alumnes amb el diàleg utilitzant un to de veu suau. Manté aquest to de veu quan ha de cridar l’atenció i posar límits a l’alumnat.
·     Exposa les consignes de forma clara
·      Utilitza molt el reforç positiu: de forma verbal i no verbal – premia deixant esplaiar els alumnes  ( p ex: un to de veu més alt, una correguda, una abraçada, cantar una cançó)
·      Utilitza el reforç de conductes alternatives ( utilitza aquesta tècnica especialment amb els alumnes que incompleixen de forma reiterada la norma)
·      Motiva als alumnes per a que realitzin conductes adequades: “ Qui és capaç d’aconseguir no fer soroll ?’”
·     Utilitza la sobrecorrecció: ajudar a curar i han fet mal al company...
·      Capta l’atenció dels alumnes utilitzant el  sentit de l’humor.
·      Utilitza el càstig per privació d’estímuls positius: “temps fora” ,asseient els alumnes a la cadira quan l’activitat es realitza al costat de la pissarra. No els hi planteja com a càstig sinó com una estratègia per poder : “estar més atents a les seves explicacions”
ALUMNES
En aquesta sessió no s’observen alumnes amb conductes desajustades reiterades
CONTEXT AMBIENTAL:
Aula ordinària
Pati.
Disposició de l’alumnat: a la 1ª part asseguts al terra davant de la pissarra formant un semicercle, a la 2ª part asseguts al terra del pati, 3ª part asseguts al terra davant de la pissarra formant un semicercle.
CLASSE DE PSICOMOTRICITAT
PROFESSOR
Tutora P4-E

Estratègies utilitzades: 
·     Estimula la reflexió dels alumnes amb el diàleg utilitzant un to de veu suau. Manté aquest to de veu quan ha de cridar l’atenció i posar límits a l’alumnat.
·     Estructura molt la sessió, intervé posant límits i ajudant a resoldre conflictes.
·     Exposa les consignes de forma clara i recorda les normes i el seu sentit, explica les conseqüències de l’incompliment  de la norma:  “ qui intervingui sense demanar el torn sortirà de la rotllana”
·      Utilitza molt el reforç positiu de les conductes adequades : de forma verbal i no verbal .
ALUMNES
En aquesta sessió s’observen conductes desajustades puntuals en un alumne: alumna A . Es mostra impacient li costa respectar el torn de paraula  i  algunes de les consignes de la professora ( recollir, seure quiets), tot i així respon bé al límit i compleixla norma quan la tutora li recorda.
CONTEXT AMBIENTAL:
Sala  de Psicomotricitat
Disposició de l’alumnat:  a la 1ª part de la sessió asseguts als bancs, a la 2ª part de la sessió no hi ha disposició establerta, recorren lliurement tota la sala, a la 3ª part de la sessió asseguts al terra en forma de rotllana
HORA DE RACONS
PROFESSOR
Tutora  P4-E
Estratègies utilitzades: 
·     Estimula la reflexió dels alumnes amb el diàleg utilitzant un to de veu suau i pausat. Es posa seria i utilitza un to de veu elevat en moments molt puntuals
·     Potencia l’autoreflexió dels alumnes, per tal que prenguin consciència d’allò que han fet malament i d’allò que han fet bé.
·     Estructura molt la sessió, intervé posant límits i ajudant a resoldre conflictes.
·      Utilitza el reforç positiu: de forma verbal i no verbal i el reforçament de conductes contràries.
ALUMNES
En aquesta sessió s’observa una manca de predisposició generalitzada dels alumnes per a recollir els material utilitzat durant la sessió. S’observen   conductes desajustades en dos alumnes, alumne M i alumne E, ambdós no segueixen les consignes de la professora tot i que aquesta recorda la norma, finalment quan la professora els crida l’atenció responen bé al límit.
CONTEXT AMBIENTAL:
Aula ordinària
Disposició de l’alumnat: a la 1ª part de la sessió asseguts a les cadires ocupant el seu lloc a les respectives taules, a la 2ª part no hi ha disposició establerta, recorren lliurement tota l’aula.
CLASSE D’ÀNGLÈS
PROFESSOR
Especialista d’Anglès
Estratègies utilitzades: 
·      Capta l’atenció de l’alumnat modulant molt el to de veu i fent ús del llenguatge no verbal.
·      Posar-se seria i elevar el to de veu en moments puntuals.
·      Utilitza el càstig per privació d’estímuls positius: “temps fora”, col·locant a l’alumne dret al costat de la pissarra mentre la resta treballen asseguts.
·      Utilitza el reforç positiu: de forma verbal i no verbal.
ALUMNES
En aquesta sessió el grup classe ha estat especialment esverat, però el treball ha realitzar permetia que es moguessin i això ha fet que determinades conductes d’alguns alumnes no es poguessin  considerar desajustades perquè no han afectat al transcurs de la sessió.
CONTEXT AMBIENTAL:
Aula d’anglès
Disposició de l’alumnat:  s’alterna estar asseguts a les cadires davant de  taules unides que fan una forma de semicercle - amb la pissarra com a eix central- i estar drets davant de la pissarra.

Resultats de les observacions Grup-classe P4 D

GRUP P4-D

CLASSE DIRIGIDA: BON DIA
PROFESSOR
Professora substituta
Estratègies utilitzades: 
·     Estimula la reflexió dels alumnes amb el diàleg utilitzant un to de veu suau i pausat
·     Exposa les consignes de forma clara
·     Ignora alguns alumnes que no segueixen les consignes.
·      Utilitza el reforç positiu: de forma verbal i no verbal
ALUMNES
En aquesta sessió no s’observen alumnes amb conductes desajustades reiterades
CONTEXT AMBIENTAL:
Aula ordinària
Disposició de l’alumnat: a la 1ª part de la sessió asseguts al terra formant un semicercle davant de la pissarra, i a la 2ª part asseguts a les cadires ocupant el seu lloc a les respectives taules.
CLASSE DE PSICOMOTRICITAT
PROFESSOR
Tutora P4-D

Estratègies utilitzades: 
·     Estimula la reflexió dels alumnes amb el diàleg utilitzant un to de veu suau i pausat. Eleva el to de veu i es mostra visiblement enfadada en moments puntuals, però l’estratègia no aconsegueix els resultats esperats.
·     Intervé posant límits i ajudant a resoldre conflictes.
·     Exposa les consignes de forma clara i recorda les normes i el seu sentit, explica les conseqüències de l’incompliment  de la norma.
·     Utilitza el càstig per privació d’estímuls positius: “temps fora” ,enviant als alumnes a la part de la tarima mentre la resta continuen fent els jocs. ( l’utilitza amb dos alumnes a la vegada i aquests es posen a jugar entre ells)
·     Utilitza el càstig: aquells que no han seguit les normes els fa recollir una mica més de material que a la resta.
·     Utilitza la sobrecorrecció: muntar tota la torre del company si han tret una peça, ajudar a curar i han fet mal al company...
·      Utilitza el reforç positiu de les conductes adequades : de forma verbal i no verbal . ( poc amb aquells alumnes que constantment transgredeixen el límit)
ALUMNES
En aquesta sessió s’observen conductes desajustades reiterades en tres alumnes : alumne P, alumne X i l’alumne G.
Alumne G: continua jugant al banc quan tots estan callats i en silenci i ja se l’ha avisat, en el “temps fora “ no modifica la seva conducta, sembla no afectar-li el càstig.
Alumne X: continua jugant quan la mestra diu STOP i la resta de la classe va a seure al banc, se l’avisa i continua distraient-se i sense escoltar quan està assegut al banc, no fa cas dels avisos de la professora.
Alumne P: transgredeix el límit de forma constant, es mostra desafiant quan la mestra li posa límit, no fa cas de les normes habituals de l’aula – parar de jugar quan la mestra diu STOP, seure al banc quan s’acaba l’hora de jugar, ajudar a recollir, seure i escoltar, en el “temps fora” no modifica la seva conducta, sembla no afectar-li el càstig.
CONTEXT AMBIENTAL:
Sala  de Psicomotricitat
Disposició de l’alumnat:  a la 1ª part de la sessió asseguts als bancs, a la 2ª part de la sessió no hi ha disposició establerta, recorren lliurement tota la sala, a la 3ª part de la sessió asseguts al banc.
HORA DE RACONS
PROFESSOR
Tutora  P4-D
Estratègies utilitzades: 
·     Estimula la reflexió dels alumnes amb el diàleg
·     Utilitza un to de veu alt i visiblement enfadat amb aquells alumnes que transgredeixen constantment el límit. ( alumne D i alumne X)
·     Exposa les consignes de forma clara i recorda les normes i el seu sentit, explica les conseqüències de l’incompliment  de la norma.
·      Utilitza el reforç positiu: de forma verbal i no verbal  i el reforçament de conductes alternatives ( poc amb aquells alumnes que constantment transgredeixen el límit)
ALUMNES
En aquesta sessió s’observen conductes desajustades reiterades en dos alumnes : l’alumne X i l’alumne D.
Alumne X: no respecta el torn de paraula, no segueix les consignes de la professora, incompleix la norma tot i que se l’ha avisat ( “no salteu sobre els llits que es trenquen” , “ es hora de recollir tot el material”.Finalment, després de que la professora es posi seria, acaba acatant la norma.
Alumne D: incompleix la norma tot i que se l’ha avisat ( “no salteu sobre els llits que es trenquen” , “ es hora de recollir tot el material” , “ no pugis sobre les cadires”. Tot i que la professora es posi seria no fa cas. Acaba fent cas quan la professora en comptes de dir-li que no ha de fer, li diu què ha de fer i utilitza el reforçament de conductes alternatives.
* Alumne P: No hi és a l’aula ja que se li ha aplicat “temps fora” a una altra aula, P4 –C des de les 9:00 del matí .
CONTEXT AMBIENTAL:
Aula ordinària
Disposició de l’alumnat: a la 1ª part de la sessió asseguts a les cadires ocupant el seu lloc a les respectives taules, a la 2ª part no hi ha disposició establerta, recorren lliurement tota l’aula.
CLASSE D’ÀNGLÈS
PROFESSOR
Especialista d’Anglès
Estratègies utilitzades: 
·      Capta l’atenció de l’alumnat modulant molt el to de veu i fent ús del llenguatge no verbal
·      Ignorar les conductes de crida d’atenció.
·      Utilitza el reforç positiu: de forma verbal i no verbal.
ALUMNES
En aquesta sessió s’observen conductes desajustades reiterades en un alumne: l’alumne X.
Alumne X: no respecta el torn de paraula, interromp constantment les explicacions de la professora, fa sorollets per cridar l’atenció, s’aixeca de la cadira constantment i es posa a la pissarra tot i que sap que no li toca, s’asseu al terra quan tots estan asseguts a les cadires, no segueix les consignes de la professora, tot i així respon als avisos.
CONTEXT AMBIENTAL:
Aula d’anglès
Disposició de l’alumnat:  s’alterna estar asseguts a les cadires davant de  taules unides que fan una forma de semicercle - amb la pissarra com a eix central- i estar drets davant de la pissarra.